Mesleki Yeterlilik Belgesi sahip olma zorunluluğu getirilen mesleklere 40 meslek daha ilave edildi

resmigazete


09 Nisan 2021 tarihli 31449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğe (Sıra No: 2021/1) göre 09 Nisan 2022 tarihi itibariyle Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahip olma zorunluluğu getirilen mesleklere 40 meslek daha ilave edildi.

 

Tebliğde aşağıdaki maddeler yer almaktadır:

Dayanak

MADDE 2

(1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Belge zorunluluğu

MADDE 3

(1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.

Yürürlük

MADDE 5

Bu Tebliğ yayımı tarihinde (09.04.2021) yürürlüğe girer.

 

5544 sayılı kanunda aşağıdaki maddeler yer almaktadır:

EK MADDE 1

(1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça
çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu
Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler
çalıştırılamaz.

 

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2021/1)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.