Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Ulusal Yeterliliği Tadil Edildi – Lise Mezuniyet Şartı Getirildi

17UY0299 5 rev00 td02


26 Nisan 2017 tarihinde 17UY0299-5  yeterlilik kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan ve 25 Ağustos 2020 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından tadil edilen Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Ulusal Yeterliliğine göre yeterlilik sınavına giriş şart(lar)ı değiştirilmiştir. 01 Eylül 2020 tarihi itibariyle Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Sınavı başvurusunda bulunan başvuru sahiplerinden en az lise mezunu olma şartı getirilmiştir. 15.08.2020 tarihi öncesi ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan kişilerden lise mezuniyet şartı aranmayacaktır.

 

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik içerisinde aşağıdaki maddeler yer almaktadır:

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

d) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının;

2) En az lise mezunu olması,

gerekir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “işyerleri” ibaresi “toplu iş yerleri” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “otuz işletme veya en az elli çalışanı bulunan işyerleri” ibaresi “yüz işletme bulunan toplu iş yerleri” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan;

a) Gerçek kişi işletmeleri adına o tarihteki işletme sahibi,

b) Tüzel kişi işletmeleri ve şubeler adına o tarihte ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerden biri,

tarafından yapılan yetki belgesi başvurularında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen lise mezunu olma şartı aranmaz.”

 

Ulusal Yeterlilikte aşağıdaki maddeler yer almaktadır:

10 – YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I (Sayfa 1)

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yapılan düzenleme
gereği yeterlilik sınavına girmek isteyen kişilerin en az lise mezunu olması gerekmektedir. Ancak aynı
yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi beşinci fıkrasında tanımlanan kişilerden sınava giriş şartı olarak en az
lise mezunu olma şartı aranmamaktadır.

 

MYK İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişikliğe ilişkin Kamuoyuna Duyuru

Kısa Link: bit.ly/3vtRc9a

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.