Mazeret Sınav Hakkı

Mazeret Sınav Hakkı

MAZERET

Adaylar PR06 Sınav ve Belgelendirme Prosedürü doğrultusunda ve prosedür içerisinde belirtilen süreler içerisinde mazeretlerini sunma hakkına sahiptir. Mazeretler bu talimat doğrultusunda değerlendirilir.

MAZERET SINAV HAKKI

Hastalık halinde;

Hastalığın en az 3 (üç) günlük bir raporla belgelenmesi ve raporun, rapor bitim tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde yazılı bir dilekçe ile GLOBAL BELGELENDİRME ‘ye sunulması gerekmektedir.

Birinci dereceden yakınlarının ölümü veya acilen hastaneye kaldırılması durumunda;

  1. a) Adayın anne, baba, eş, kardeş, çocuk vb. birinci derece yakınlarından birinin yada bakmakla yükümlü olduğu kişilerden birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte (sınav tarihinin 3 gün öncesinden sınav tarihine kadar geçen süre) vefatı durumunda, ölüm belgesini,
  2. b) Yukarıda sayılan yakınlarından birinin önemli bir hastalık, doğum veya kaza nedeni ile sınav arifesinde (sınav tarihinin 3 gün öncesinden sınav tarihine kadar geçen süre) acilen hastaneye kaldırılması durumunda ilgili hastaneden alınacak, hastalığın türünü de bildirir bir belgeyi,

sınav tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde yazılı bir dilekçe ile GLOBAL BELGELENDİRME ’ye sunulması gerekmektedir.

Trafik kazası ve doğal afetler durumunda;

  1. a) Sınava gelmek üzere yola çıkmış aday, sınava yetişmesini engelleyecek bir trafik kazasına uğramışsa, trafik şubesinden alacağı kaza zaptını,
  2. b) Adayın doğrudan kazaya müdahil olmamasına rağmen, vuku bulunan bir kaza nedeni ile sınava yetişememesi halinde, kaza zaptını tutan polisten alacağı, o mahalde bulunduğunu belirten bir belgeyi,
  3. c) Adayın sınav öncesinde ulaşım güzergahında ulaşımı olanaksız kılan bir doğal afet söz konusu ise, adayın sınav tarihinde bulunduğu yerleşim biriminin mülki amirliğinden alacağı, orada bulunduğuna dair bir belgeyi,
  4. d) Adayın ikamet ettiği binada sınav arifesi (sınav tarihinin 3 gün öncesinden sınav tarihine kadar geçen süre) sınava girmesini engelleyecek yangın, deprem, sel, çökme, yıkım ve benzeri durumların vuku bulması sebebiyle konutun aşırı hasar görmesi veya yıkılması halinde, resmi makamlardan alacağı belgeyi, sınav tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde yazılı bir dilekçe ile GLOBAL BELGELENDİRME ‘ye sunulması gerekmektedir.

* Sınav günü ulaşımı engelleyen aşırı yağış, kar, sel ve benzeri durumların basın-yayın aracılığı ile kamuoyuna duyurulması halinde, o sırada sınavı olan adaylardan ayrıca mazeret belgesi istenmez.

 

Gözaltı, tutukluluk veya bir mahkemeye katılım durumunda;

  1. a) Aday herhangi bir nedenle karakola götürülmüş ve bundan dolayı sınava girememişse, ilgili karakol amirinden alacağı belgeyi,
  2. b) Aday gözaltına alınmışsa, ilgili savcılıktan alacağı belgeyi,
  3. c) Aday tutuklanmış ise tutuklama kararının bir suretini,
  4. d) Aday mahkemeye davet edilmiş ise mahkeme davetiyesinin bir suretini, belirtilen durumlar sona erdikten sonra 10 (on) gün içinde yazılı bir dilekçe ile GLOBAL BELGELENDİRME’ye sunulması gerekmektedir.

Resmi kurumlarca yapılan görevlendirmelerde;

Aday resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse, görevlendirme belgesini sınav tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde yazılı bir dilekçe ile GLOBAL BELGELENDİRME ‘ye sunulması gerekmektedir.

Harici mazeretler;

Yukarıda belirtilen mazeretler dışındaki bir mazeret nedeni ile aday sınava girememişse bu mazeretini belgelendirmesi gerekmektedir.

* Aday, başvurduğu mesleğin Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavında belge alabilmek için girmek zorunda olduğu yeterlilik birim sınavlarının birim geçerlilik sürelerini takip etmekle mükellef olup bu sürelerin aşımından dolayı yaşanabilecek hak kayıplarından GLOBAL BELGELENDİRME sorumlu değildir.

 KABUL YA DA RED

İlgili belgelerin incelenmesi ile birlikte mazeret sınav hakkının kabulü yada reddi adaya 10 gün içerisinde yazılı olarak bildirilecektir. Adayın mazeretini bildirmemesi veya adayın mazeretini bildirmesi için talep edilen sürenin aşılması durumunda adaya mazeret sınav hakkı verilmez.